Seurakunta on joukkuelaji

26.2.2020

Kristillinen seurakunta on kris­tittyjen muodostama yh­tei­sö. Niin kuin kaikissa ihmisten yhteisöissä, myös seurakunnassa on omat haasteensa. Kansanlähetys on Suomen lu­te­rilaisen kirkon herätysliike, em­mekä ole varsinaisesti seu­ra­kunta. Käytännössä monelle meistä Matkalla-lehden saajista seurakuntayhteys toteutuu kui­tenkin hyvin vahvasti Kan­san­­lähetyksen kautta. Kohtaamis­­paikat, seurat ja pienryh­mät muodostavat meille ni­men­omaan sen käytännön seu­ra­kunnan, joka kokoaa mei­dät yhteen. Tähän yhteisöön Jumala on uskonut monenlaisia lahjo­ja. Apostoli Paavali kirjoittaa:

”Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlai­sia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vai­kut­taa, on sama. Hän antaa Hen­gen ilmetä itse kussakin eri­tyisellä tavalla, yhteiseksi hyö­dyksi.” (1. Kor. 12:4-7)

Seurakunnassa on monenlaisia palvelutehtäviä. Jumalan Henki vaikuttaa meissä monin eri tavoin. Tarkoituksena ei ole ko­rostaa ketään yksittäistä ih­mistä tai työntekijää, vaan Jee­susta. Siihen, että Jeesus voi­si tulla rakkaaksi monille, tar­vitaan monia erilaisia lahjoja. Tarvitaan myös keskinäistä luot­tamusta siihen, että toi­mim­me yhteisen päämäärän hyväksi.

Urheilu voidaan jakaa kar­ke­asti yksilölajeihin ja joukkue­la­jeihin. Hiihto ja mäkihyppy ovat tähän vuodenaikaan hyvin sopivia esimerkkejä yksilö­lajeista (vaikka niissäkin on vies­tit ja joukkuemäki). Jalka­pal­lo, lentopallo, koripallo ja pe­säpallo taas ovat hyviä esi­merk­kejä joukkuelajeista.

Seurakunta on joukkuelaji. Em­me voi typistää seurakunnan työtä yhteen tai kahteen ih­miseen. Seurakunta ei ole kirk­koherra tai piirijohtaja. Seu­rakunnassakin on toki nä­ky­vämpiä tehtäviä ja sitten niitä tehtäviä, jotka tapahtuvat täy­sin kulisseissa. Molempia tar­vitaan.

Melkein kaikissa lajeissa huip­pujoukkueet koostuvat suu­rin piirtein samalla tavalla. Niis­sä on laadukkaat ja luotet­ta­vat runkopelaajat ja sitten muu­tama todellinen oman alansa huippu. Nämä huiput ovat niitä tähtiä, joista lehdet kir­joittavat, mutta jos runko­pelaajat eivät ole riittävän hy­viä, mestaruuksia ei voiteta. Seurakunnan sankari on meidän Herramme Jeesus. Me olem­me hänen palvelijoitaan nii­den lahjojen mukaan, joita hän on meille antanut.

Kristillisenä yhteisönä me em­me ole kilpailemassa toisia kris­tillisiä yhteisöjä vastaan. Olem­me olemassa siksi, että mah­dollisimman moni tulisi tun­temaan Jumalan rakkauden, ja löytäisi oman paikkan­sa Jumalan suunnitelmissa. Jot­ta näin voisi tapahtua, tar­vit­semme paljon rukousta, Py­hän Hengen voimaa ja Juma­lan antamien armolahjojen ot­tamista rohkeasti käyttöön.

Missä on sinun erityinen lah­jasi? Palaako sydämessäsi evankelistan liekki? Onko si­nulla soittamisen tai laulami­sen lahjoja? Oletko hyvä suun­nittelemaan tai organi­soi­maan? Annatko mielelläsi va­rallisuudestasi Jumalan val­ta­kunnan työhön? Onko lasten ja nuorten tavoittaminen si­nulle tärkeää? Oletko sitkeä ru­kouksen ihminen? Tahdotko opet­taa ihmiset seuraamaan Jee­susta? Listaa voisi jatkaa ja jat­kaa ja jatkaa.

Meille kaikille on käyttöä. Jumala ei odota meiltä sankaruutta. Hän odottaa, että olemme val­miit laittamaan itsemme li­koon ja tekemään uskollisesti sen, minkä ymmärrämme ole­van oma kutsumuksemme. Osal­le haluan sanoa: jat­kakaa sa­maan malliin! Osalle taas: läh­tekää roh­ke­asti liikkeelle! Olet Ju­ma­lalle rakas, ja elämäl­lä­si on merkitys!

Lahjojen runsauteen kätkeytyy yksi erityinen haas­te. Jos meillä on vah­vas­ti jokin kut­sumus ja ar­mo­lahja, saa­tam­me kuvi­tel­la, että kaikilla muil­lakin pitäisi olla juuri se sa­ma kut­sumus ja lahja. Iloitaan roh­keasti siitä, että lahjoja on oikeasti paljon! Hyvään toimintakult­tuuriin ohjaa raa­­ma­tun­­koh­ta: ”Olkoon rak­­kau­ten­ne vil­pitöntä. Vi­­­hat­kaa pahaa, py­sykää kiin­­­ni hyvässä. Osoit­ta­kaa toi­­­sil­lenne lämmintä vel­jes­­rakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.” (Room.12:9-10)

Jumala auttakoon meitä an­tamaan itsemme hä­nen käyt­töönsä ja virittä­mään pa­la­viksi lahjamme!

Kuva: Unsplash/Todd Quackenbush
Share This