Yksin vai yhdessä

18.8.2020

Ensimmäinen aalto koronasta mitä ilmeisemmin selätettiin ihmisten ak­tii­vi­sella toiminnalla ja suo­jautumisella. Ravintoloiden si­sälle myyn­ti lopetettiin ja seura­kun­tien kokoava toi­minta siir­tyi nettiin. Nyt kui­tenkin pelko toisesta aallosta kum­mittelee jo horisontis­sa. Meneekö Suo­mi taas to­taa­li­seen karan­tee­niin ja luki­tus­tilaan? Mi­tä tapahtuu, jos näin käy? Sul­kevatko seurakunnat oven­sa ja kielletäänkö suurem­mat kokoukset? En­simmäinen aalto näyt­tää ol­leen meille enem­män­­kin harjoittelukierros.

Kysymys on­kin, miten voimme hoitaa hengellisyyttämme ja vie­dä evan­keliumia kadonneille, jos toinen aalto tulee? Tilannehan on tietyllä ta­paa hyvin samankaltainen kuin alkuseurakunnassa oli vai­­nojen aikaan. Ei ollut sal­lit­­­tua ko­koontua julkisesti. Kuin­­ka seurakunta py­­syi elos­sa ja kris­tin­­us­ko levisi lähes rä­jäh­­dys­­mäisesti, vaikka vai­not oli­­vat kovat? Mitä me voimme tehdä, jos toi­nen aalto tulee ja monet ovet menevät lukkoon?

Me voimme avata koti­em­me ovet ja näyttää, mil­lais­ta on elää Jeesus-elämää. Miten jaamme elämää vain tekemällä ruo­kaa ja ko­titöitä yhdessä. Miten rukoilemme, luemme ja jaamme Jumalan sanaa yhdessä. Meidän ei tarvitse jäädä yk­sin, vaikka seurakuntien ovet menisivät kiinni. Me voim­­me kutsua läheisemme, vaikka sen alta kymme­nen henkeä, kotiimme ja viet­­tää aikaa yhdessä seura­kun­­tana. Me emme voi koskaan täyt­tää lähetyskäskyä, jos mei­dän työmiehemme elon­­kor­juussa ovat vain pal­kat­­tu­ja työntekijöitä. Jeesus nä­­ki tilanteen itse: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaa­jia on vähän.” (Matt. 9:37) Mutta samalla Jeesuksella oli vastaus: Työntekijät nou­se­vat sadosta!

Matteus on tästä loista­va esimerkki. Matt. 9:9 luemme, kuinka Jeesus kutsuu Mat­teusta seuraamaan itseään ja pyytää tä­tä jättä­mään verotarkastuk­set ja kir­jan­pidolliset hommat. Ja­keissa 37-38 hän ru­koi­lee Matteuksen puo­les­­ta lä­hettäen hänet sa­don­kor­juuseen. Ja kak­si jaetta myö­hemmin Jee­sus lä­het­tää tämän kaupunkeihin ja kyliin (10:1) tekemään sen, mitä hän oli itse suunnitellut (9:35). Matteus siirtyy veronkerääjästä saarnaajaksi yhden luvun ai­kana. Suurin osa uskoi, et­tä oli liian ai­kaista lähettää Matteus sa­donkorjuuseen. Hän oli liian uusi eikä hä­nellä ollut tarpeeksi tietoa vastata ih­mis­ten kysymyk­siin. Mutta Jee­sus näki Mat­teuksella ole­van paljon kon­takteja ih­mi­siin, jotka oli­vat menossa kadotukseen ja jotka tarvit­sivat evan­keliumia (9:10-11). Hän näki myös Mat­teuk­sen elä­mänmuutoksen erit­täin va­kuuttavana esi­tyk­senä evan­keliumista it­ses­sään. Hä­nellä ei ehkä ol­lut syvää tietoa, mutta hä­nellä oli in­to­himo Kristuk­seen.

Kun tavalliset ihmiset ra­­kastuvat Jeesukseen uu­del­­leen ja ovat valmiita lait­­tamaan itsensä likoon ys­täviensä ja sukulaistensa ian­kaikkisuuden ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tähden me voimme kerran täyttää lähetyskäskyn. On­ko sinulla vielä tallella tuo palava liekki ja intohimo Jee­suksen seuraamiseen ja seuraajana?

Kuva: Unsplash/Toa Heftiba

Airevuo Eetu

Seinäjoen aluevastaava, Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys

eetu.airevuo@sekl.fi

+358 45 321 7271

Share This