Ihmeellinen vuosi

15.11.2020

Muistan, kun viime vuoden vaihteessa istuin Ryttylässä Teinilän tyt­tö­jen­kerroksen käytävässä. Odot­telin, että loppunuo­ri­so alkaisi hiljalleen valua koh­ti ma­joitusrakennusta ja että sai­simme laskea lam­paat ja siirtyä vih­doin un­ten maille. Käy­tävän hiljaisuudessa oli hy­vä hetki pysähtyä ja hil­jen­tyä Jumalan edes­sä kaiken leirimelskeen kes­­kel­lä. Rauhalliset het­ket ovat harvinaisia leirillä, joten ne on syytä hyödyntää vä­littömästi. Niinpä siinä tuli rukoiltua leirin, nuor­ten ja tulevan vuoden puo­lesta. Kai­ken väsymyksen keskellä koin Jumalan vakuuttavan, et­tä vuodesta 2020 tulisi ih­meellinen ja jännittävä. Koin sisälläni malttamat­to­muutta tulevan vuoden suh­­teen, koska halusin tietää, mitä kaikkea Jumala tuol­la oikein tarkoitti.

Heti alku­vuo­desta Jumala alkoikin teh­dä ihmeellisiä juttuja se­kä nuorten parissa että omis­sa ihmissuhteissani eiuskovien kavereiden kans­sa. Tuntui, et­tä Jumalalla on paljon hyviä asi­­oita va­rat­tuna täl­le vuodel­le, jotta Hä­nen val­­ta­kuntansa saisi men­nä eteen­päin.

Maaliskuun puolessa vä­lis­sä korona muutti arkemme ja varmasti monilla meistä päällimmäisenä oli kysymys: Mitä nyt oi­kein ta­­pah­tuu? Jumala, mi­tä oikein teet, kun sallit tä­män? Pelot, huolet ja epä­var­muus täyt­tivät monien mie­let. Kai­ken meneminen uusiksi ja asioiden muuttu­minen vaa­ti varmasti veron­sa monen jaksamisessa, sillä oli haasta­vaa kä­sitellä niin mo­nia muu­tok­sia kerralla. Kun pa­himmasta al­ku­järkytyk­ses­tä oli selvitty, aloin kui­ten­kin jälleen ko­kea, että Ju­mala puhui ih­meellisestä vuo­desta. Ju­ma­la teki ja tekee työtään kai­ken myller­ryk­sen keskellä.

Mieleeni nousi tuolloin erään äidin Facebookiin vuo­­sia sitten laittama kuva tilanteesta, kun takapi­hal­tam­me oli kaadettu useam­pi van­ha haapa. Puiden kaa­ta­mi­sen seu­rauk­­se­na oli se, että takapihamme oli pian täynnä satojen pikku­haa­pojen alkuja. Mielessäni pyöri aja­tus, että ehkä Jumala oli sal­linut vanhojen rakennel­mien ja systee­­mien kaatu­mi­sen, jotta tilalle voisi nous­ta jotakin uutta, tuo­ret­ta ja monilukuisempaa, jotta sanoma Jeesuksesta sai­si levitä yhä laajemmalle ei­kä olisi enää muutamien iso­jen ”puiden” varassa.

Vuosi on ollut ihmeellinen. Jumala on tehnyt niin pal­jon. Olen saanut nähdä nuorten syttyvän Raama­tul­le ja evankeliumille. Olen saa­nut todistaa sitä, miten eiuskova kiinnostuu Jee­suk­­sesta ja Raamatusta, kos­­ka nuortenillat siirtyivät net­­tiin ja siellä oli turvallista katsoa etäämpää, mistä on kyse. Nyt tämä nuori on käy­nyt nuortenilloissakin pa­ri kertaa. Jumalan ihmeel­li­nen vuosi ei loppunut kesään ja rajoitusten purkamiseen. Se ei lopu siihen, kun kausi päättyy Kohtaamis­pai­koissa ja nuortenilloissa. Ju­malan ihmeellinen vuosi jat­kuu tämän vuoden vii­mei­seen päivään ja viimeiseen sekuntiin asti. Parasta on, että sen jälkeen alkaa uu­si, ihmeellinen Herran vuo­si, joka on täynnä Hänen armoaan ja hyvyyttään, joka ei ole riippuvaista olosuhteista.

Siunattua joulua ja armorikasta uutta vuotta! Avatkoon Herra silmäsi näkemään, että Hänen kanssaan elämä on ihmeellistä päivästä ja hetkestä toiseen!

Kuva: Unsplash/Qinghill

Matkoski Piia-Maaria

nuorisotyöntekijä

piia-maaria.matkoski@sekl.fi

+358 40 502 3080

Share This