Kaikki on Jeesuksen kädessä

1.3.2021

”Kun huusin sinua, sinä vas­tasit, annoit sydämeeni voi­maa ja rohkeutta.” (Ps. 138:3) Tämä raamatunkohta on ollut minulle tärkeä kiin­to­piste viime viikkoina.

Olemme eläneet viime ke­väästä lähtien erikoisia ai­koja. Koronaa, maskeja, tur­vavälejä ja karanteenia kaik­kialla. Monet epäilevät tä­män ennakoivan antikris­tuk­sen tulemista. Näin voi ol­lakin. Minä en osaa sanoa mi­tään niin tarkkaa tähän liit­tyen. Mutta kuten aina, mei­tä kutsutaan nytkin py­sy­mään hengellisesti hereillä ja seuraamaan Jeesusta ehyellä sydämellä.

Vaikka maailma myllertää nyt hurjasti, emmekä näe kauas, meidän tulee tie­tää, kenen kädessä kaikki on. Kaikki on edelleen hä­nen kädessään, jota tot­telee tuuli ja aallotkin (Mark. 4:41)! Kaikki on Jeesuksen kä­dessä. Hänen kädessään ovat yhtä hyvin suuret maa­il­manpolitiikan tapahtumat kuin meidän pienten ihmisten elämätkin.

Siksi älä kiinnitä katset­ta­si aaltoihin. Katso Kristuk­seen. Kaikki on hänen kä­dessään. Meidän tehtä­väm­me ei ole tietää tai osa­ta kaikkea. Meidän tehtä­väm­me on jäädä hänen kä­siinsä, jonka koko olemus huo­kuu Jumalan rauhaa. Hä­nen katseensa puhuu meil­le armon ja anteeksian­ta­muksen sanoja. Onhan hän kuollut puolestamme. Hä­nen ristintyönsä on yhä voi­massa. Hän on yhä ylös­nous­sut. Sellainen Jeesus meil­lä on – koko ajan luo­tet­tava!

Juuri tämän ajan keskellä meidät on kutsuttu pitämään esille evankeliumia. Ei haittaa, vaikka kokisit itse­si pieneksi ja heikoksi. Pime­äs­sä pienikin valo loistaa kirk­kaasti! Sitä paitsi valo tu­lee Kristuksen evankeliumis­ta, ei meistä!

Jos emme vielä pääsisikään tavallisiin kokouksiin, voim­me löytää jotain uutta. Voim­me löytää uudelleen pien­ryhmien arvon ja mer­ki­tyksen! Voimme rohkaistua ennennäkemättömällä ta­valla kertomaan ohikulki­joil­le, mihin meidän toivomme perustuu (1. Piet. 3:15). Ehkä voimme myös yh­dessä naapureiden tai ys­tä­vien kanssa – turvallisuudes­ta huolehtien – kokoontua Koh­taamispaikkaan, joka lä­hetetään suoraan koteihim­me. Mahdollisuuksia on mo­nia!

Emme tiedä, mitä vielä tul­ee. Mutta tiedämme, että olem­me matkalla parempaan. Rohkaiskoon meitä tällä matkalla Jumalan sana: ”Tunnen köyhyyden ja hy­vin­voinnin, olen tottunut kaik­keen ja kaikenlaiseen, syö­mään itseni kylläiseksi ja nä­kemään nälkää, elämään run­saudessa ja puutteessa. Kes­tän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.” (Fil. 4:12-13)

Teitä siunaten ja teidän kans­sanne rukoillen.

Kuva: Unsplash/Jeremy Bishop

 

Share This