Kadoksissa

7.9.2022

Istun Ukselmapään reunalla kiven takana ja toivon, että tuu­li hellittäisi. Toive on tur­ha. Vi­hainen tuuli on vasta pääs­syt alkusoitostaan ja val­mis­tautuu puhaltamaan. Aa­mus­ta asti sumu on peittänyt nä­kyvyyden pidemmälle ja utui­nen sade kastelee minut. On noustava ja jat­ket­ta­va matkaa, sillä jos tähän jää is­tumaan jäätyy paikalleen. Kai­van puhelimen rinkasta. Ei vie­­läkään kenttää. Tämä on jo toi­­nen ilta, kun kuuluvuus on hu­­kassa. Päätän olla laskeutu­mat­ta lumiseen kuruun ja oi­kai­sen tunturien yli, vaikka tie­­dän, että jään täysin kom­pas­­sin ja kuusi asteisen tuullen armoille. Mietin, tohtiiko muut poiketa polulta tässä säässä. Ei auta, olisi päästävä illaksi tuvalle kuivaamaan vaat­­teita, ettei tarvitse jatkaa mä­rissä vaatteissa huomenna. Otan kylmän tuulen ja sateen kuin ystävän vastaan, ilolla ja jäl­leen näkemisen riemulla. En oli­si täällä, jos et minua kutsuisi.

Saavun seuraavana päivänä Rautulammen autiotuvalle uu­puneena, mutta onnellise­na. Edessäni on kyltti ”112 hä­tä­numero. Tästä voit soittaa apua.” Minulla ei ole hätää, mut­ta on kulunut kolme päivää edellisestä yhteydestä ul­komaailmaan, joten vaimolle oli­­si hyvä ilmoittaa, että kaikki on hyvin. Avaan puhelimeni ja teks­tiviestejä alkaa sataa vas­taa­jaan jätetyistä viesteistä. Yksi niistä pysäyttää minut: ”POLIISISTA läheisesi kaipaa sinua. Ota yhteys Ivalon poliisiin.”

Olin ollut tavoittamattomis­sa kolme vuorokautta ja mi­nua kai­vattiin jo kovasti. Kuin­ka mo­ni onkaan soitellut pe­rääni ja kysellyt eri asioita. On jännittävä huomata kuinka pal­­jon asioita teemme läheisi­em­me eteen, että voisimme löy­tää heidät, jos he ovat hu­kas­sa. Minun kolmen päivän kuu­lu­mattomissa oloni huo­mat­tiin kotona, anoppilassa, Iva­lon poliisissa ja Rajavartio­lai­­toksella. Ei minua vielä konk­­­reettisesti oltu lähdetty et­­­simään, mutta puhelintani oli paikannettu ja sillä tavoin seu­­­rattu liikkeitäni.

Jos me olemme näin hyviä et­­­simään läheisiämme, kun he ovat hukassa, niin kuinka lujaa Ju­­mala etsiikään heitä, jotka ovat vielä kadoksissa.

”Juuri si­tä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poi­ka on tullut etsimään ja pe­las­tamaan.” (Luuk. 19:10)

Mutta olemmeko me valmiit etsimään niitä kadonneita ja eksyneitä, jotka eivät vielä tunne Jumalaa? Annammeko hei­dän jatkaa matkaa kohti uut­ta ostoskeskusta ja hiljalleen kohti iankaikkista kadotusta? Loppujen lopuksi sinun edes­säsi on vain kaksi kysy­mys­tä: Uskotko, että Jumala val­mistaa ihmisiä pelastusta var­ten tänäänkin? Uskotko, et­tä Jumala pelastaa ihmisiä tä­nään­kin? Jos uskot, seuraava ky­symys onkin, että uskotko, et­tä saat ystäväsi uskoon, kun osaat taiten puhua ja vastata hä­nen jokaiseen kysymykseen vai uskotko, että Jumala Pyhän Henkensä kautta synnyttää uskon ihmiseen. Minä itse ai­nakin uskon, että kyseessä on Jumalan työ. Ja näin ollen vas­tuu on myös Jumalalla, joten mei­dän tehtävämme on vain ky­sellä ja kokeilla, onko Jumala valmistanut tätä ihmistä. Ja näin ollen rukoilla hä­nen puolestaan ja olla hänel­le lä­­himmäinen.

Ollaan valmiita et­simään myös niitä ihmisiä, jot­ka eivät vielä ole Jeesusta löy­täneet tai ovat elämänsä laak­soissa uskonsa kadottaneet. Oletko sinä se ystävä, jo­ka juoksee läheisensä perään ja kääntää hänet ennen kuin tämä putoaa heikkoihin jäihin?

Kuva: Unsplash/Michael Odelberth

 

Airevuo Eetu

Seinäjoen aluevastaava, Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys

eetu.airevuo@sekl.fi

+358 45 321 7271

Share This