Kysy Jeesukselta

15.5.2023

Aina välillä, niin nuoria kuin ai­kuisiakin kohdatessa, tulee poh­dittua sitä, että mikä on es­teenä sille, että elämämme sai­si näyttää yhä enemmän sel­laiselta, miltä Jumala sen ha­luaisi näyttävän. Huomaa, et­tä kirjoitan tässä myös itses­tä­ni. Tähän pohdintaan tulee usein päädyttyä silloin, kun on ju­tellut joidenkin kanssa siitä, mi­ten he kaipaisivat seura­kun­tayhteyttä tai miten he ha­luai­sivat Jeesuksen näkyvän enemmän elämässään.

Keskustelukumppanin ole­muk­sesta näkee, että hänen kai­pauksensa ja halunsa on ai­to ja todellinen. Ei ole kyse sii­tä, että he yrittäisivät kerätä li­säpisteitä hengellisen työn­te­kijän silmissä ja vaikuttaa jo­tenkin paremmilta uskovilta. Kerta toisensa jälkeen olen jää­nyt miettimään, mikä on sit­ten se, mikä estää toimimasta siten kuin halu selvästi on.

Oikeastaan joka kerta lop­pu­tulemana tässä pohdinnassa on yksi yksinkertainen sana. Kii­re. Kalenterimme ovat monesti minuutti minuutilta täy­tet­tyjä eikä sinne saa mahdu­tet­tua enää yhtä ainoaa asiaa. Ei hyvää eikä huonoa.

Ne, jotka saavat rukouskir­jet­täni, ovat lukeneet, miten täs­sä vuosien varrella minulla on ollut useampiakin pienryh­miä nuorten kanssa. Jokaises­sa niistä on joka kerta yksi ky­symys: Miten voisimme osoit­taa rakkautta niille ihmi­sil­le ympärillämme, jotka eivät vielä tun­ne Jeesusta.

Se, mitä useimmin tuntuu sekä itselleni että nuorille nou­sevan mieleen on, että pi­täisi soittaa, viestitellä, nähdä ja ihan vain viettää aikaa hei­dän kanssaan. Kyse ei ole sii­tä, että nuo ihmiset olisivat mei­lle jotenkin kaukaisia tai etäisiä. He saattavat olla jopa ihan lähimpiä ihmisiä elämässämme. Mutta se ei vain näy ajankäytössämme. Päivämme ja viikkomme täyttyvät milloin minkäkinlaisista asioista ja huomaamatta sivuun jäävät niin suhteet läheisiimme kuin Jumalaankin.

Meillä on kiire, koska sal­lim­me sen. On asioita, joita em­me voi poistaa kalenteristamme, mutta on myös paljon asioita, joille voimme tehdä jo­takin. Emme ole kiireen uhreja. Me sallimme sen. Valitsematta jättäminenkin on valinta. Suhteessa aikaan meidän tulee olla aktiivisia toimijoita. Meidän on otettava ohjat käsiimme ja asetettava rajat sille, mihin aikamme kuluu. Jos me emme tee päätöksiä, tämä maailma ja ihmiset ympärillämme tekevät ne puolestamme.

Siksi haastankin sinua siihen, että kysy Jeesukselta, et­tä onko kalenterissasi jotakin, mi­tä pitäisi ottaa sieltä pois, jot­ta sinne mahtuisi tilalle se, mi­tä hän haluaisi siellä olevan. Tai pitäisikö sieltä ihan vain ot­taa pois jotakin, että arjessa­si olisi tilaa hengittää? Että si­nulla olisi voimavaroja niin Ju­malan kuin lähimmäisenkin koh­taamiseen.

”Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.” (Ps. 90:12)

Kuva: Unsplash/Windows

Matkoski Piia-Maaria

nuorisotyöntekijä

piia-maaria.matkoski@sekl.fi

+358 40 502 3080

Share This