Muutosten tuulet

8.9.2019

Minkälaisen muutoksen kes­kellä sinä tällä hetkellä elät? Väittäisin nimittäin, että lä­hes jokainen meistä elää jon­kunlaisen muutoksen keskel­lä. Onko tullut se hetki, jolloin on aika sanoa tutulle kotikaupun­gille ”hei hei” ja lähteä opiske­le­maan ja kokeilla omien sii­pien kantavuutta? Onko tä­mä syksy se, jolloin opettelet yhteistä elämää puolison kans­sa tai opet­telette yhdessä puolisosi kans­sa sitä, mitä on olla van­hem­pia? Vai joko on aika ope­tel­la päästämään lapsi koulutielle? Tai lapsi lentämään pois pe­sästä? Vai onko elämässäsi luo­pumisen aika? Vanhemmis­ta? Työstä? Jostain muusta rak­kaasta ja tärkeästä?

Juuri tänä aamuna, kun tä­tä kirjoitan, omassa raama­tun­lukusuunnitelmassani luin muun muassa Luukkaan evan­ke­liumin luvun 9. Sieltä löytyvät Jeesuksen sanat jakeista 23-24: “Jos joku tahtoo kulkea mi­nun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päi­vä ristinsä ja seuratkoon mi­nua. Sillä se, joka tahtoo pelas­taa elämänsä, kadottaa sen, mut­ta joka sen minun tähteni ka­dottaa, on sen pelastava.” Evankeliumeja lukiessa ko­lah­taa mon­ta kertaa se, että Jee­sus tietää sen, kuinka tärke­ää meille on tuttu ja turvallinen, kuinka tärkeää meille on, et­tä tietäisimme jo huomispäi­vän ja voisimme varautua kaik­keen etukäteen. Syy, miksi se niin kovasti kolahtaa, on se, et­tä siitä huolimatta, että Jeesus nä­kee ja ymmärtää sen, Hän ei suostu siihen. Kun me yritämme sanoa, että ”entä Jeesus tä­mä asia minun elämässäni, mi­tä sinä tälle meinaat tehdä? Ker­ro!” niin Jeesus vastaa, että ”Älä murehdi, se on hoidossa. Seu­raa sinä minua!”

Kuinka raivostuttava vastaus! Tuntuu, ettei Jeesus ole pät­kääkään kiinnostunut minun elämäni suurimmasta on­gelmasta vaan Häntä kiin­nos­tavat vain Hänen omat asi­ansa. ”Älä murehdi.” Lopeta nyt sitten tässä kaiken keskellä mu­rehtiminen! Mutta kuunte­le Jeesuksen sanoja: ”Se on hoi­dossa.” Se todella tarkoittaa si­tä, että Jeesuksella on suunni­tel­ma, Hänellä on aikataulu. Hän ihan oikeasti hoitaa asian ja pitää siitä huolta, vaikka ei si­nulle jokaista käännettä rapor­toi­kaan.

Mutta sinä. Ja minä. Meillä on oma osamme. Seurata Jee­sus­ta. Pitää korvat ja ennen kaik­kea sydän avoimena Hänelle. Viettää säännöllisesti aikaa Hänen seurassaan. Avata päi­vittäin Raamattu. Ottaa aikaa rukoukselle. Yksin omassa no­jatuolissa, pyöräillessä, len­kil­lä, autossa. Missä vain par­hai­ten aika sille järjestyy. Tänä syk­synä haastan sinut murehti­maan vähemmän ja kuuntele­maan Jeesusta enemmän. Jeesuksella on sinun murhee­si tiedossa ja Hän hoitaa sitä asi­aa kuntoon, voit jättää asi­an täysin Hänen käsiinsä. Jee­suksella on sinulle elämä elettäväksi ja Hän kutsuu myös sinua olemaan suuressa mu­kana. Jeesusta seuraten ja Hä­nen valmistamissaan askeleis­sa kulkien odottavankaan aika ei ole niin pitkä.

Tee sitä, mitä Jumala on si­nulle tämän syksyn varalle va­rannut. Älä haaskaa aikaasi mu­rehtimiseen tai muutoksen vas­tustamiseen. Jumalal­la on hom­ma hanskassa. Kysy päi­vit­täin Jumalalta, että ”On­ko tänään jotakin, mitä voi­­sin tehdä, jotta Sinä voisit tul­­la tunnetuksi niiden ihmisten keskellä, joiden parissa elän?” Raamattu antaa meille hy­vät ohjeet jokapäiväiseen elä­mään Miika 6:8: ”Sinulle, ih­minen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinul­ta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hy­vyyttä ja vaella valvoen, Ju­­ma­laa­si kuunnellen.” Siunattua ja roh­kaisevaa syksyä teille jokai­sel­le!

Kuva: Unsplash/Dawid Zawila

Matkoski Piia-Maaria

nuorisotyöntekijä

piia-maaria.matkoski@sekl.fi

+358 40 502 3080

Share This