Lauluista kaunein

28.11.2023

Joka syksy odotan mielen­kiin­nolla, mitkä joululaulut ovat päässeet Kau­neim­mat jou­lulaulut -vihkoon. Adventin ai­kana Kau­neimmat joululaulut -tilaisuudet keräävät suuren määrän ihmisiä laulamaan ja kuuntelemaan perinteisiä, meil­le rakkaita ja muistoja he­rät­täviä joululauluja. Mukana lau­luvihossa on myöskin joka vuo­si joitain uusia joululauluja. Harvoin nämä kuitenkaan vih­koon pääsevät toista kertaa, koska hyvin harvoin mikään laulu muutenkaan iskee en­simmäisellä kuuntelukerralla, harvoin vielä toisellakaan. Ti­lastojen ja gallupien mukaan jou­lulauluista kauneimmat tois­tuvat samoina vuodesta toi­seen. Joulu on aikaa, jolloin ha­keudumme perinteiden ja muis­tojen ääreen, ja ne tuovat meil­le joulun.

Ja onhan totta, että laulut, jot­ka valikoituvat vuodesta toi­seen kauneimmiksi jou­lulau­luiksi, ovat sävelmiltään ja sanoituksiltaan puhuttelevia ja koskettavia. Mitä van­hem­maksi tulen, sitä suu­rem­maksi ja kauniimmaksi muut­tuvat esimerkiksi laulut ”En etsi valtaa, loistoa… mä pyy­dän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan.” ”Me käymme joulun viettohon niin mai­sin miettehin… vaan muis­tam­meko lapsen sen, mi tai­vai­sen tuo kirkkauden.”

Laulu ja musiikki jättävät parhaimmil­laan hyvän jäljen. Jo­ku joululaulu tuo jonkun elä­vän muiston esimerkiksi lap­suudesta tai siitä ajasta, kun omat lapset olivat pieniä. Tai se voi tuoda muiston jostain tietystä elämänvaiheesta tai tärkeästä henkilöstä elä­mäs­sämme. Laulu, jossa on hen­gellinen sanoma, jättää usein vieläkin syvemmän jäljen. Joulun merki­tys ja sanoma aukeaa ehkä sy­vemmin ja eri­tyisellä tavalla, kun toistamme sanat yhdessä seurakunta­na toisen kanssa. Myös siksi hen­gelliset laulut ovat tärkeä osa kokoontumisiamme.

Meillä jokaisella on var­maan­kin kokemusta siitä, miten jokin hengellinen laulu on koskettanut, ollut lohtuna tai toivon tuojana jossain elä­mäm­me vaiheessa. Tähän lauluun haluamme palata, kun tar­vitsemme lohtua tai toivoa elä­mässämme uudelleen.

Etelä-Pohjanmaan piirin alu­eella on nyt parin vuoden ajan järjestetty Lauluista kaunein -tilaisuuksia. Näissä tilai­suuk­sissa yksi ihminen, tai vaik­kapa ystävykset tai paris­kun­ta valitsevat Viisikielisestä kymmenen hänelle tärkeää ja elä­mässä merkittävää laulua. Ti­laisuuden edetessä tämä hen­kilö kertoo, miksi hän va­lit­si kyseisen laulun, ja sen jäl­keen laulamme sen yhdessä. Olen saanut näiden iltojen kaut­ta tutustua moneen uuteen ihmiseen ja heidän tarinaansa. Olen saanut tutustua myö­skin varsinaisiin lauluaar­tei­siin, kun vaikka minua iäkkäämpi valitsija on valinnut lau­lun omasta lapsuudestaan, jo­ta en ollut aiemmin kuullutkaan. Nämä illat ovat olleet täyn­nä todistuksia Jumalan huo­lenpidosta, turvasta, kii­tok­sesta ja lohdutuksesta.

Illat jatkuvat taas ensi vuon­na, mikäli haluatte iltoja omal­le paikkakunnalle, ottakaa rohkeasti minuun yhteyttä.

Nyt saamme valmistautua vas­taanottamaan maailmamme Vapahtajan syntymää. Hän­tä, joka on maailman kau­neim­pien, koskettavimpien ja hoi­tavimpien laulujen inspi­raa­tion lähde. Häntä, joka on kai­kista tähdistä ja valoista kirkkain ja kaikista lauluista kaunein.

Kuva: Unsplash/Aaron Burden

 

Ilonen Suvi

juniorityöntekijä

suvi.ilonen@sekl.fi

+358 50 562 5808

Share This