Kohti parempaa perintöä

29.8.2023

Jo jonkin aikaa elämää seu­ran­neena olen pannut merkille, että perintöasiat ovat hyvin alt­tiita riidoille. Perinnöstä voi­daan – aivan sen koosta riip­pu­matta – riidellä ja käydä oi­keutta.

Raamatussa sanotaan: ”Ylis­tetty olkoon meidän Her­ram­me Jeesuksen Kristuksen Ju­mala ja Isä! Suuressa lau­peu­dessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kris­tuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuih­du. Se on varattuna teille tai­vaissa, ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin et­tä te saavutatte pelastuksen, jo­ka on valmiina saatettavaksi il­mi lopunaikana. Siksi te rie­muit­sette, vaikka nyt jou­dutte­kin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuk­sissa. (1.Piet.1:3-6)

Kristitty on synnytetty uuteen elämään evankeliumin sa­nan ja Pyhän Hengen voi­mas­ta. Meistä on tullut Ju­­ma­lan lapsia. Jeesuksen Kris­­tuksen ylösnousemus on tuo­nut meille elävän ja kes­tävän toi­von. Sitä eivät voi tämän maa­ilman tuulet varastaa meil­tä.

Samalla meille on luvattu perintö. Se on aivan erilainen kuin tämän maailman perinnöt. Rahat loppuvat, kesämökit lahoavat ja kukkaset kuih­tu­vat. Jumalan meille varaama pe­rintö ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Tuon perinnön ai­kaansaama ilo vain lisääntyy, mi­tä useampi sitä on jakamassa.

Tuo perintö on varattuna meille taivaissa. Sinne me olem­me matkalla uskon kautta Jeesukseen. Jumala itse var­je­lee meidät uskossa niin, että pää­semme perille. Raamattu ei lupaa meille helppoa elämää. Tässäkin kir­jeessä meille sanotaan, että me joudumme jonkin aikaa kär­­simään monenlaisissa koet­telemuksissa. Tuo jonkin ai­­kaa voi joskus merkitä useita vuo­sikymmeniä. Mutta edessä ole­van palkinnon rinnalla se on vain pieni hetki, aivan sil­män­räpäys.

Meidät on kutsuttu palvele­maan Jumalaa ja lähimmäisiä. Pa­rasta palvelua on pitää esillä evan­keliumia niin, että mah­dol­lisimman moni voi uskoa sii­hen. Näin syksyn tullessa muis­tetaan taas itsekin uskoa evan­keliumi ja kertoa siitä muil­lekin. Ja vaikeuksien vai­va­tessa saamme muistaa upeaa perintöä, joka on tulossa.

Kuva: Unsplash/Raphael Nast

 

Aiheeseen liittyvää

19.5.2024

19.3.2024

28.11.2023

1.6.2023

15.5.2023

Share This