Miten päädyin tähän?

24.5.2022

Miten päädyin tähän?

Miten tähän on tultu? Var­mas­ti jokainen meistä tietää, kuin­ka aika välillä ottaa loikkia eteen­päin. Yhtäkkiä talvi on vaih­tunut kesään ja lumipeite vi­heriöivään luontoon. Joskus muu­tos tuntuu tapahtuvan sil­mänräpäyksessä eikä mieli eh­­di mukaan ja välillä taas kevät etenee tasaiseen tahtiin niin, että itsekin ehtii ymmärtää vuodenajan olevan vaihtu­mas­sa.

Elämässä muutokset ta­pah­tuvat monesti samoin. Toi­saalta tuntuu, että mikään ei etene ja kaikki jatkuu saman­lai­sena päivästä, viikosta ja kuu­kaudesta toiseen. Toisaalta tun­tuu, että aika kuluu eteenpäin sellaisella vauhdilla, ettei mu­kana meinaa pysyä.

Itse olen viime aikoina poh­tinut paljon yksittäisten te­kojen, tapojen ja rutiinien mer­kitystä sille, mihin suuntaan elämä kaartaa. Jeremian kirjassa sanotaan: ”Pystytä merk­kikiviä, aseta tienviittoja, jot­ta tietäisit, mistä tie kulkee. Pai­na mieleesi tie, se polku, jo­ta olet kulkenut. Palaa kotiin, neit­syt Israel, palaa takaisin näi­hin kaupunkeihisi!” (Jer. 31:21)

Onko tiesi kuluneen kevään, vuoden, ajanjakson ai­ka­na kulkenut lähemmäs vai kauemmas Jumalasta? Mitkä ovat ne muutokset, jotka ovat saa­neet tuon suunnan aikaan? Mi­tä sellaista on jäänyt elä­mäs­täsi pois, mitä olisi ollut hy­vä vaalia, jotta suhde Jee­suk­seen saisi pysyä elävänä? Tai mitä sellaista olet ottanut elä­määsi mukaan, mikä on al­ka­nut ohjata tietäsi lähemmäs Jee­susta?

Meillä ihmisillä on tapana aja­tella, että muutosten täytyy ol­la suuria, jotta ne vaikuttavat. Oikeasti kyse on monesti pie­nistä asioista, jotka vain ovat joka päiväisiä tai joka viik­koisia ja jotka ajan kanssa kään­tävät suunnan puoleen tai toiseen.

Mikä on se tapa, joka sinun oli­si hyvä ottaa mukaan ar­kee­si? Lukea Raamattua luku päi­väs­sä? Varata aikaa rukouksel­le? Rukoilla naapurustosi puo­les­ta? Palata takaisin seu­ra­­kun­­ta­yh­­tey­teen? Kutsua van­ha raamattu- tai rukouspiiri jälleen koolle? Alkaa lukea hen­gellistä kirjallisuutta? Viiden minuutin päivittäin tapa voi vuodessa muuttaa paljon. Tai kahden tunnin käyttäminen viikossa johonkin, mihin Her­ra kutsuu. Älä aliarvioi, mi­tä Herra voi tehdä sillä vähällä, mut­ta säännöllisellä, mitä an­nam­me hänelle.

Kuva: Unsplash/David Kovalenko

 

Matkoski Piia-Maaria

nuorisotyöntekijä

piia-maaria.matkoski@sekl.fi

+358 40 502 3080

Share This