Miksi on syytä tehdä testamentti?

Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin (lapsiin tai lasten kuollessa näiden jälkeläisiin), vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa. Ellei näihin ryhmiin kuuluvia sukulaisia tai testamenttia ole, menee perintö valtiolle. Varmin tapa on määrätä testamentilla omaisuudestaan, jos haluaa sen menevän jollekin läheiselle henkilölle tai johonkin haluamaansa tarkoitukseen.

Kenellä on oikeus tehdä testamentti?

Henkilö, joka on täyttänyt kahdeksantoista (18) vuotta, saa testamentilla määrätä jäämistöstään. Testamentin saa tehdä nuorempikin, jos hän on ollut tai on naimisissa. Viisitoista (15) vuotta täyttänyt saa testamentilla määrätä siitä omaisuudesta, jonka hän on itse ansainnut.

Onko testamentti tehtävä kirjallisesti?

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, jossa edellytetään, että se on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan nimikirjoituksensa, on testamentti todistettava kummankin todistajan nimikirjoituksilla. Heidän tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijän vallassa on, tahtooko hän ilmoittaa heille sen sisällön.

Todistajien on merkittävä nimikirjoituksen oheen ammattinsa ja asuinpaikkansa, samoin kuin todistamisen paikan ja ajan sekä tehtävä tarvittaessa merkintä muistakin seikoista, joiden katsovat vaikuttavan testamentin pätevyyteen (Perintökaaren 10 luvun 2§:n 1 momentti).

Kuka kelpaa testamentin todistajaksi?

Testamentin todistajaksi ei kelpaa henkilö,

  1. joka on viittätoista (15) nuorempi tai
  2. joka psyykkisistä syistä on kykenemätön todistamaan
  3. joka on testamentin tekijän puolisoa tai
  4. joka on testamentin tekijän lähisukulainen (isovanhemmat, isä, äiti, ottoisä, ottoäiti, lapsi, lapsenlapsi tai ottolapsi)
  5. joka on lankoussuhteessa testamentin tekijään (henkilöt, joiden sukuun kuuluminen perustuu avioliittoon: äitipuoli, isäpuoli, isoäitipuoli, isoisäpuoli, lapsipuoli, lapsenlapsipuoli, anoppi, appi, miniä, vävy, vaimon veli ja sisar, miehen veli ja sisar)
  6. testamentintekijän veli tai sisar tai näiden aviopuoliso
  7. joka on johtokunnan tai hallituksen jäsen yhteisössä, jonka hyväksi testamentti tehdään
  8. todistajana ei voi toimia mikäli omaisuutta määrätään todistajalle itselleen, todistajan puolisolle tai henkilölle, joka on kohdissa 4-6 selostetussa suhteessa testamentin todistajaan
Mistä omaisuudesta saa testamentilla määrätä?

Henkilö, jolla ei ole lasta, ottolasta eikä näiden jälkeläistä, voi testamentilla määrätä vapaasti kaikesta omaisuudestaan riippumatta siitä, onko se kiinteää vai irtainta tai perittyä vai hankittua. Henkilön, jolla on yksi tai useampi lapsi, ottolapsi tai näiden jälkeläinen, on huomattava, että näillä on oikeus lakiosaan. Lakiosaoikeus tarkoittaa, että edellä mainituilla henkilöillä on oikeus saada puolet hänelle muutoin tulevan perintöosan arvosta. Jos henkilö, jolla on yksi tai useampi lapsi tai ottolapsi taikka näiden jälkeläinen, määrää testamentissaan enintään puolesta omaisuudestaan, ei hän loukkaa kenenkään lakiosaoikeutta.

Saako testamentin peruuttaa?

Testamentin tekijä saa milloin tahansa peruuttaa tai muuttaa testamenttinsa. Lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei sido antajaansa. Muutos tai lisäys on kuitenkin tehtävä edellä mainittuja muotomääräyksiä noudattaen. Testamentin voi peruuttaa yksinkertaisesti hävittämällä sen. Lisäksi on syytä muistaa, että uusi testamentti ei automaattisesti peruuta entistä, mikäli siitä ei testamentissa ole yksiselitteistä mainintaa tai mikäli vanhaa testamenttia ei ole hävitetty.

Erityisesti Kansanlähetykselle testamentatessa

Testamentin tekijälle, joka testamentissaan haluaa muistaa Etelä-Pohjanmaan Evankelisluterilaista Kansanlähetystä: Testamentti on hyvä säilymisen varmistamiseksi tehdä kahtena kappaleena, jotka säilytetään eri paikoissa. Varma säilytyspaikka on pankin tallelokero. Testamentin toinen kappale voidaan jättää säilytettäväksi Etelä-Pohjanmaan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen tallelokeroon. Tämä toimenpide ei millään tavoin rajoita testamentin tekijän oikeutta milloin tahansa muuttaa testamenttiaan tai peruuttaa sitä. Yleishyödyllisenä yhteisönä Kansanlähetys on vapaa perintöverosta.

Voit ladata sivun oikeasta laidasta Testamenttioppaan, jossa löytyy lisätietoa testamentin laadintaan ja viisi erilaista testamenttikaavaa.

Kuva: Unsplash/Susan Yin
Share This