Helppo nakki sulle, ei mulle

8.2.2022

Päätin kerran opetukseni sa­noihin: ”Elä rohkeasti Jee­suk­­sen Kristuksen todistajana elämäsi arjen keskellä sillä per­soonalla ja niillä lahjoilla, joi­ta Jumala on sinulle antanut.” Tilaisuuden jälkeen eräs hen­kilö tuli sanomaan minulle: ”Kuules, Kaitsu! Ei jokainen meis­tä ole katuevankelista.” Olin kommentista hieman häm­mentynyt, sillä en ollut tuos­sa opetuksessa viitannut mis­sään vaiheessa katuevanke­liointiin.

Hän oli oikeassa siinä, ettei jokaisella Jeesuk­seen uskovalla ole kutsua ka­tu­- tai muuhun aktiiviseen evan­kelioimistyöhön, sillä jo­kai­nen meistä ei ole evankelista. Mutta. Jokainen meistä on Jee­suksen Kristuksen todistaja, kuten Jeesus itse sanoi:

”Mutta te saatte voiman, kun Py­hä Henki tulee teihin, ja te olet­te minun todistajani Jeru­salemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saak­ka.” (Apt. 1:8)

Pyhä Hen­ki tekee jokaisesta meistä to­dis­tajan, mutta se, millaisen muo­don todistaminen sitten it­se kunkin elämässä saa, riippuu niin persoonallisuudesta, ko­kemuksesta, uskossa kasva­mi­sesta kuin Jumalan anta­mas­ta lahjavarustuksesta. Se, mi­kä on helppo nakki sulle, ei ole välttämättä sitä mulle. Ja mi­kä on helppo nakki mulle, ei ole välttämättä sitä sulle.

Jokainen uudestisyntynyt kris­titty on todistaja, jon­ka Jeesus on kutsunut ja lä­het­tänyt työhönsä maailman kes­kelle (Joh. 20:21). Jokainen meis­tä voi löytää oman tapansa elää lähetettynä päämäärä­tie­toisesti kaikkialla siellä, mis­sä on tai liikkuu. Yksinker­tai­simmillaan se on sitä, että py­ydämme joka aamu Jumalaa johtamaan ja johdattamaan päivän kohtaamiset ih­misten kanssa (Kol. 4:2-3). Ja kun näitä tilanteita tulee, me kohtaamme jokaisen rakkau­del­lisesti ja puhumme heille ystävällisesti (Kol. 4:5-6). Voim­me myös kysyä Jumalal­ta erilaisissa kohtaamisissa ih­misten kanssa: ”Oletko valmistanut tähän hetkeen jotain eri­tyistä?”

Itselläni yksi paikka, jos­sa koh­taan säännöllisesti kristillisen kuplan ulkopuolella ole­via ih­misiä, on kuntosali, jossa käyn useampana päivänä vii­kossa. Olen alkanut rukoilla se­kä ennen treeniä että sen ohes­sa samaan aikaan kanssa­ni salilla olevien puolesta. Olen myös alkanut tervehtimään jokaista heitä ja vaihtamaan heidän kanssaan muu­ta­man sanan silloin tällöin, jos sii­hen on luonteva tilaisuus. Tä­mä käytäntö onkin synnyttänyt monen kanssa kevyttä ju­tustelua niin säästä, treenistä kuin päivän politiikastakin, mutta muutaman kanssa olen saanut puhua jo elämän tärkeistä ja henkilökohtaisista asioista. Rukouksenani on, et­tä ajan myötä nämä keskuste­lut laajentuvat uskon asioihin.

Jumalan suunnitelma jo­kai­selle meistä on se, että me eläi­simme joka päivä hänen läs­näolossaan ja siitä käsin voi­simme välittää hänen tarttu­vaa rakkauttaan, armoaan ja toi­voaan monella tavalla rikkinäiseen maailmaan. Me olemme maailman valo (Matt. 5:14-16) ja ellemme me astu esiin, ih­miset ympärillämme eivät vält­tämättä koskaan näe sitä. Ju­malan valtakunta tulee, kun me menemme ja se tulee nä­ky­viin, kun me astumme esiin.

Löydä oma tapasi elää lä­he­tettynä ja Jeesuksen todis­­tajana. Voit aloittaa pyytämällä: ”Herra, hallitse minua armossasi niin, että sinun val­ta­kuntasi voisi tulla näkyviin mi­nussa ja minun kauttani juu­ri sillä tavalla kuin sinä olet sen suunnitellut.”

Kuva: Unsplash/Blackrabbit

 

Aiheeseen liittyvää

1.6.2023

7.9.2022

30.1.2022

9.9.2021

13.4.2021

Niemelä Kai

piirijohtaja

kai.niemela@sekl.fi

+358 44 595 7351

Share This